สุทธิชัย ปัญญโรจน์

นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดน่าน/ สุทธิชัย ปัญญโรจน์ - กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2558 - 175 หน้า:

Y2017 M10

9789744499103


น่าน--การเมืองการปกครอง
นักการเมือง--น่าน--ไทย--น่าน

342.2092 / ส773น
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078