เฮิร์ช, แซนดรา เครบส์

แก้ได้ทุกปัญหาด้วยบุคลิกภาพ / แซนดรา เครบส์ เฮิร์ชและเจน เอ. จี. ไคส์ - กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2553 - 305 หน้า:

Y2017 M10

9789743265785


การบริหารงานบุคคล
บุคลิกภาพ.

658.3 / ฮ651ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078