สถาบันพระปกเกล้า

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่ / สถาบันพระปกเกล้า - กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559 - 264 หน้า:

Y2017 M10

9789744499264


ประชาธิปไตย
ไทย -- การเมืองการปกครอง

321.8 / ส181ป
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078