อรทัย ชวาลภาฤทธิ์.

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน/ อรทัย ชวาลภาฤทธิ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 269 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง.

Y2017 M09

9789740336051


ของเสีย
การจัดของเสีย

628.42 / อ342ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078