ไพบูลย์ แจ่มพงษ์.

การจัดการขยะมูลฝอย/ ไพบูลย์ แจ่มพงษ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 205 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง.

Y2017 M09

9789740335702


ขยะ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การกำจัดขยะ
ของเสียอันตราย--การจัดการ
ขยะ--การจัดการ

363.728 / พ978ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078