พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์.

จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ/ พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, 2559. - 272 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

Y2017 M09

9789740335375


จรรยาบรรณทางธุรกิจ.

174.4 / พ511จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078