จินตวีร์ คล้ายสังข์.

การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / จินตวีร์ คล้ายสังข์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 358 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M09

9789740335078


สื่อการสอน
ระบบการเรียนการสอน
การสอนด้วยสื่อ

371.33 / จ484ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078