รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม/ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559. - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M07

9786165002042


ศิลปินไทย
กษัตริย์และผู้ครองนคร--ไทย

R 923.1593 / ร556อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078