อมิตา อริยอัชฌา.

ครองใจคน : หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง / อมิตา อริยอัชฌา. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : อริยา จินตพานิชการ, 2559. - 230 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M07

9786164134621


พระราชดำรัส
อารมณ์ขัน

R 923.1593 / อ273ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078