พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย. - นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2558. - 590 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M07

9786167146690


กษัตริย์และผู้ครองนคร--ไทย
กษัตริย์และผู้ครองนคร

R 923.1593 / พ323
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078