ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

สิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์การเมืองไทย = Freedom and rights in Thai political history/ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556. - 208 หน้า.

Y2017 M07

9786163140616


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
สิทธิทางการเมือง
สิทธิมนุษยชน
เสรีภาพ

323.5 / ธ285ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078