ศิราพร ณ ถลาง.

คติชนสร้างสรรค์ : บทสังเคราะห์และทฤษฎี/ ศิราพร ณ ถลาง. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559. - 207 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M07

9786167154381


นิทาน--ประวัติและวิจารณ์
คติชนวิทยา--ไทย
นิทานพื้นบ้าน--ประวัติและวิจารณ์--ไทย
วรรณกรรมพื้นบ้าน--ประวัติและวิจารณ์--ไทย

398.09593 / ศ444ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078