สันติชัย คชรินทร์.

การขนส่งระหว่างประเทศ : เชื่อมโยงการค้าโลก / สันติชัย คชรินทร์. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. - xvii, 302 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M06

9786164293373


การขนส่ง
สินค้า--การขนส่ง.

388 / ส583ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078