นงนุช สุทรชวกานต์.

เศรษฐศาสตร์แรงงาน/ นงนุช สุทรชวกานต์. - ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. - 302 หน้า.

Y2017 M06

9786164290273


เศรษฐาศาสตร์แรงงาน--ทฤษฎี
แรงงาน.
ทรัพยากรมนุษย์

331 / น139ศ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078