อนันต์ จันทรโอภากร.

กฎหมายเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า/ อนันต์ จันทรโอภากร. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. - 230 หน้า.

Y2017 M06

9789744668707


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--สัญญา.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ละเมิด
การคุ้มครองผู้บริโภค--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

346.038 / อ165ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078