กำชัย จงจักรพันธ์.

คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 10 เพิ่มเติม. - ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. - 455 หน้า

Y2017 M06

9786163142702


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--สัญญา.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--นิติกรรม

346.02 / ก563ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078