อนันต์ จันทรโอภากร.

ทางเลือกในการระงับข้อพิพาท : การเจรา การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ/ อนันต์ จันทรโอภากร. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. - (10) , 290 หน้า.

Y2017 M06

9786163945846


อนุญาโตตุลาการ.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ประนีประนอม

347.09 / อ165ท
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078