สมยศ เชื้อไทย.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558)ฉบับใช้เรียน/ สมยศ เชือไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 13. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559. - 616 หน้า.

Y2017 M06

9786162694851


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

346 / ส274ป
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078