มัทนี รัตนิน.

ศิลปะการแสดงละคอน (Acting) : หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม/ มัทนี รัตนิน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. - 123 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M06

9786163142085


การแสดง
การแสดงบทบาท
ละคร

792.028 / ม347ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078