อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล.

Digital transformation พลิกโอการธุรกิจด้วยดิจิทัล/ อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล. - กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2556. - 199 หน้า.

Y2017 M06

9786167536538


การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

658.872 / อ857ด
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078