โกวิทย์ พวงงาม.

การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต/ โกวิทย์ พวงงาม. - พิมพ์ครั้งที่ 9. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559. - 571 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M06

9786162694653


การปกครองท้องถิ่น--ไทย

352.0593 / ก952ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078