การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติการพยาบาล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาพยาบาลศาสตร์ , 2554. - 456 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

Y2017 M05

9789749781623


การพยาบาลอนามัยชุมชน.
อนามัยชุมชน--การพยาบาล

610.7343 / ก598
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078