พระคุณอาจารย์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ต่อห้องสมุด. - กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2559. - 151 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2017 M03

9789744668578


ป๋วย อึ๊งภากรณ์ , 2459-2542

923.3593 / พ323
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078