โอโนดะ,ฮิโรกาซุ.

100 โจทย์คณิตสุดหินในประวัติศาสตร์/ ฮิโรกาซุ โอโนดะ. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559. - 205 หน้า.

Y2017 M03

9789744436771


คณิตศาสตร์--ข้อสอบและเฉลย.

510.76 / อ974ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078