ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี.

สิทธิสีฝุ่น/ ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี. - กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบ, 2558 - 115 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2016 M12

9786163743558


กลุ่มชายชาติพันธุ์--ไทย.
ปัญหาสังคม.

303.4 / ช424ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078