ประหยัด นิชลานนท์.

คันฉ่องฝรั่งเศสส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7/ ประหยัด นิชลานนท์. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559. - 215 หน้า.

Y2016 M12

9786169261247


ไทย--ประวัติศาสตร์

959.3 / ป424ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078