อาหารและวัฒนธรรมการกินคนอาเซียน / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ - กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2558 - 226 หน้า : ภาพประกอบ

Y2016 M09

9786160018604


อาหาร--สมาคมอาเซียน
อาหาร--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

641.5 / ฝ211อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078