ขนิษฐา โตเลี้ยง

100 เรื่องน่ารู้ในลาว / ขนิษฐา โตเลี้ยง, สุวิมล อุตอามาตย์ เขียน; อโณทัย องกิตติกุล ภาพ - กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์ , 2556 - 139 หน้า: ภาพประกอบ

Y2016 M09

9789742898007


กลุ่มประเทศอาเซียน


ลาว--ประวัติศาสตร์
ลาว--การเมืองและการปกครอง
ลาว--ความเป็นอยู่และประเพณี
ลาว--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

959 / ข226ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078