อังคณา ทองพูล

100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์ / อังคณา ทองพูล เขียน; สุธาสินี ไชยโชติวัฒน์ ภาพ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์ , 2556 - 156 หน้า : ภาพประกอบ

Y2016 M09

9789742898236


กลุ่มประเทศอาเซียน


ฟิลิปปินส์--ประวัติศาสตร์
ฟิลิปปินส์--การเมืองและการปกครอง
ฟิลิปปินส์--ความเป็นอยู่และประเพณี
ฟิลิปปินส์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

959 / อ488ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078