กิ่งกาญจน์ ตรียงค์

100 เรื่องน่ารู้ในมาเลเซีย / กิ่งกาญจน์ ตรียงค์ เรื่อง ; สุธาสินี ไชยโชติวัฒน์, กุลนที ตันติพิษณุ ภาพ - กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์, 2556 - 155 หน้า: ภาพประกอบ

Y2016 M09

9789742898250


กลุ่มประเทศอาเซียน
มาเลเซีย--ประวัติศาสตร์
มาเลเซีย--การเมืองและการปกครอง
มาเลเซีย--ความเป็นอยู่และประเพณี
มาเลเซีย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

959 / ก631ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078