ศานติ ภักดีคำ

100 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา / ศานติ ภักดีคำ เรื่อง ; อโณทัย องกิตติกุล ภาพ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์, 2556. - 139 หน้า: ภาพประกอบ

Y2016 M09

9789742898014


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์
กัมพูชา--การเมืองและการปกครอง
กัมพูชา--ความเป็นอยู่และประเพณี
กัมพูชา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศอาเซียน

959 / ศ343ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078