โชติกา ภาษีผล.

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ( LEARNING MEASUREMENT AND EVALUATION ) / โชติกา ภาษีผล. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. - 193 หน้า.

Y2016 M09

9786164135765


การวัดผลทางการศึกษา.
การศึกษา--การประเมิน

371.26 / ช823ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078