ไตรวัฒน์ วิรยศิริ.

การจัดการสถาปัตยกรรม = Architectural management / ไตรวัฒน์ วิรยศิริ. - กรุงเทพฯ : โครงการเงินทุนผลิตสื่อวิชาการ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558. - 229 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2016 M09

9786165519908


การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม.
การบริหารโครงการ.

720.68 / ต972ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078