ภาวดี อังศุสิงห์.

การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม / ภาวดี อังศุสิงห์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. - 126 หน้า: ภาพประกอบ

Y2016 M09

9789740335009


สวน--การจัดและตกแต่ง
ภาวะสมองเสื่อม

712 / ภ471ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078