ภรากรณ์ สีทรงฮาต.

การศึกษาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักณณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (New Rrport Genre Features) / ภรากรณ์ สีทรงฮาต. - ราชบุรี : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2558. - 281 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2558.

Y2016 M09


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 2558 --วิทยานิพนธ์.


ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ--การอ่าน
การจูงใจในการศึกษา--วิจัย

The 420.71 / ภ185ภ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078