จินตนาการ บุญบงการ

จริยธรรมทางธุรกิจ = Business Ethics / จินตนาการ บุญบงการ - พิมพ์ครั้งที่ 16 ฉบับปรับปรุง - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558 - 214 หน้า : ภาพประกอบ

Y2016 M03

9789740333906


จรรยาบรรณทางธุรกิจ

174.4 / จ482จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078