วิชา มหาคุณ

จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย/ วิชา มหาคุณ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล , 2558 - 175 หน้า : ภาพประกอบ

Y2016 M03

9786162796944


นักกฎหมาย--จรรยาบรรณ
จริยธรรมในการทำงาน

340.11 / ว545จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078