ธารารัตน์ ชือตอฟ

จุลชีววิทยาทางอาหาร/ ธารารัตน์ ชือตอฟ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558 - 400 หน้า.

Y2016 M03

9789740333937


จุลินทรีย์ในอาหาร
จุลชีววิทยาทางอาหาร
อาหาร--การเก็บและรักษา.

579.163 / ธ525จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078