วรรณวิภา ติตถะสิริ

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเชิงวัตถุ/ วรรณวิภา ติตถะสิริ - กรุงเทพฯ : เปเปอร์เมท (ประเทศไทย), 2558 - 274 หน้า : ภาพประกอบ

Y2016 M03

9786163749734


การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
การเขียนโปรแกรม--คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

005.757 / ว259ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078