ลักขณา สริวัฒน์

การรู้คิด = Cognition/ ลักขณา สริวัฒน์ - กรุงเทพฯ : โอเดี้ยนสโตร์ , 2558 - 240 หน้า.

Y2016 M03

9786165382533


การรู้คิด
จิตวิทยาการรู้คิด
ความคิดและการคิด.
ความคิดสร้างสรรค์

153.42 / ล218ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078