ศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้/ กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558 - หน้า : 206

Y2016 M03

9789740333449


ภาษาญี่ปุ่น--ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น--ไวยากรณ์

495.6834 / ศ375
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078