อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร/ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 - หน้า : 318

Y2016 M03

9789740332909


กฎหมายเกษตรกรรม

343.076 / อ727ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078