ซายองค์, อาเธอร์

กระบวนการภาวนาศึกษา เมื่อความรู้แปรเป็นความรัก = Meditation as contemplative inquiry when knowing becomes love / อาเธอร์ ซายองค์ ; พินทุสร ติวุตานนท์, แปล ; พจนา จันทรสันติ, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2556 - 330 หน้า : ภาพประกอบ

Y2016 M03

9786167368313


การฝึกจิต
สมาธิ

204.3 / ซ219ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078