กำจร สุนพงษ์ศรี.

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 : ศิลปะตะวันตกยุคกลาง / กำจร สุนพงษ์ศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558. - 590 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2016 M02

9789740333074


ศิลปกรรมตะวันตก
ศิลปกรรมสมัยกลาง

709.1 / ก561ป
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078