แม้น อมรสิทธิ์.

หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ / แม้น อมรสิทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2558. - 676 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง.

Y2016 M02

9786117140037


การวิเคราะห์โดยอุปกรณ์.
สเปกโทรสโคป.
เคมีวิเคราะห์

543 / ม872ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078