ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ

เอเชียตะวันออก บนเส้นทางสู่การเป็นประชาคม / ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 - 393 หน้า

Y2015 M12

9789747709674


การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--เกาหลี (ใต้)
กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น
กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--จีน
เอเชียตะวันออก--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

337.15 / พ996อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078