วสุ ปฐมอารีย์

ปทานุกรมจุลชีววิทยา / วสุ ปฐมอารีย์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 - 233 หน้า

Y2015 M08

9789740333081


จุลชีววิทยา--พจนานุกรม

579.03 / ว363ป
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078