กันยารัตน์ เกตุขำ.

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย = English for research writing / กันยารัตน์ เกตุขำ. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. - 263 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2015 M07

9789740330899


การเขียนทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์

428 / ก392ภ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078