อุสุมา ชื่นชมภู

Writing through Reading : ฃิจากการอ่าน-สู่การเขียน/ อุสุมา ชื่นชมภู - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. - 317 หน้า.

Y2015 M06

9786167398990


ภาษาอังกฤษ--การเขียน
ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ--แบบเรียน

C.L.428.24 / อ866ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078