ชุมพล จันทราทิพย์.

คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ/ ชุมพล จันทราทิพย์. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 188 หน้า.

Y2014M06

9745718181


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ค้ำประกัน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--จำนำ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--จำนอง

346.07 / ช627ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078